» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 11 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 9 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 8 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-09-2023 (19237) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 2 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 18 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 10 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 6 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-09-2023 (11698) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 3 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 16 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 27 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 8 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 11 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 2 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 12 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 5 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 30-09-2023 (19237) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 28-09-2023 (11698) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 3 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 30-09-2023 (19237) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 27-09-2023 (93447) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 4 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 10 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 11 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 8 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 7 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 6 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 2 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 2023-10-02 vẫn chưa ra là 5 ngày 53 ngày
Bình luận